Algemene voorwaarden

Onderneming Villa Laura, gevestigd te Reeuwijk, gedeponeerd op juni ’21 bij Kamer van Koophandel onder nummer 83578897

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verkoper: de besloten vennootschap Villa Laura die haar bedrijf maakt van het verkopen en het leveren van roerende zaken en het verrichten van diensten.
 2. Koper: degene die roerende zaken wil kopen of heeft gekocht van verkoper. Aan de opschriften bij de artikelen van deze algemene voorwaarden komt geen enkele betekenis toe: ze dienen slechts ter bevordering van de leesbaarheid.

 

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. De algemene voorwaarden van verkoper zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van de overeenkomsten die verkoper sluit, alsmede op alle aanbiedingen ter zake van de totstandkoming van deze overeenkomsten. Aan verwijzingen naar algemene voorwaarden van de koper komt geen enkele betekenis toe.
 2. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk op grond van schriftelijke toestemming van verkoper in een specifiek geval.
 3. De algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan verkoper gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Verkoper kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren.
 2. Alle door verkoper gedane aanbiedingen/offertes ter zake van de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad/capaciteit strekt”, tenzij de aanbiedingen/offertes een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid bevatten. Doet verkoper binnen een, naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de koper, een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.
 3. In geval van een niet vrijblijvende offerte bedraagt de offertetermijn 14 dagen vanaf de dag waarop de offerte is gedateerd, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 4. Alle offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en dan pas bindend, wanneer verkoper de order schriftelijk heeft bevestigd. 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot nakoming van een gedeelte tegen de geoffreerde prijs voor dat gedeelte binnen het geheel.

 

 

ARTIKEL 4 OPDRACHTBEVESTIGING

 1. Verkoper bevestigt de overeenkomst door toezending aan de koper van de opdrachtbevestiging. Pas na ontvangst van de opdrachtbevestiging mag de koper er van uit gaan dat de overeenkomst daadwerkelijk is gesloten.
 2. Indien de Wet Koop op Afstand van toepassing is op de overeenkomst mag de koper binnen acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging verkoper door middel van een aangetekend schrijven de verkoper berichten dat wordt afgezien van de overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 5 DE OVEREENKOMST

 1. Verkoper is op grond van de overeenkomst verplicht de overeengekomen prestatie te verrichten.
 2. De opgave van levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van deze termijn die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding verplicht verkoper niet tot enige vergoeding noch geeft zij de koper het recht tot ontbinding van de overeenkomst
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Voor het inschakelen van derden voor het uitvoeren van werkzaamheden heeft verkoper geen toestemming nodig van de koper. Verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden
 4. Tenzij anders is overeengekomen heeft verkoper het recht de wijze van vervoer te kiezen.
 5. Vanaf het moment van levering rust het risico voor de aan koper verkochte en geleverde roerende zaken bij de koper. In geval van verlies, schade of diefstal is koper verplicht dit op de vervoersdocumenten van de chauffeur te vermelden bij gebreke waarvan verkoper nimmer aansprakelijk kan zijn.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen prestatie blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan verkoper zonder dat prijsaanpassing plaats vindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan indien de aldus gewijzigde werkzaamheden en/of geleverde roerende zaken tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en afwijkingen aan de koper worden medegedeeld.
 7. De in lid 1 genoemde verplichting geldt niet:
 • A. In geval van overmacht aan de zijde van verkoper als bedoeld in artikel 14
 • B. Indien de koper de waarborgsom/ tussentijds betaling niet tijdig voldoet
 • C. Indien de koper ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
 • D. Indien de koper op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welk hoofde dan ook jegens verkoper heeft.
 1. Verkoper is gerechtigd om het uitvoeren van de overeengekomen prestatie te staken indien de koper op welke wijze dan ook tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. In de hierna niet-limitatief opgesomde gevallen schiet de koper in ieder geval tekort:
 • A. Indien verkoper de overeengekomen werkzaamheden niet kan verrichten door een oorzaak die voor rekening komt van de koper;
 • B. Indien verkoper de aan koper te leveren roerende zaken niet kan leveren door een oorzaak die voor rekening komt van koper;
 • C. Indien de koper, ondanks een daartoe strekken verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
 • D. Indien koper op enige andere wijze niet volledig voldoet aan alle verplichtingen die hij welke dan ook jegens verkoper heeft.
 1. Door verkoper aan koper geleverde roerende zaken blijven het uitsluitend eigendom van verkoper zolang de koper niet volledig aan al zijn (betalings-) verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.
 2. Koper is met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud van verkoper niet bevoegd de geleverde roerende zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Verkoper heeft met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud te allen tijde toegang tot de aan koper geleverde roerende zaken waar deze zich ook bevinden.
 3. Verkoper heeft het recht in geval van niet-betaling, faillissement, surséance van betaling, liquidatie de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de nog niet betaalde maar wel geleverde roerende zaken terug te vorderen onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding.
 4. In geval van niet- betaling, faillissement, surséance van betaling of liquidatie zijn alle vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.

 

 

ARTIKEL 6 WAARBORGSOM EN TUSSENTIJDSE BETALING

 1. Verkoper kan te allen tijde van de koper verlangen dat deze onder verkoper deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal 30% van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden of de te leveren roerende zaken. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd maar dienen uitsluitend tot zekerheid voor verkoper en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
 2. Verkoper kan telkens tussentijdse betaling verlangen van inmiddels verrichte werkzaamheden en/of geleverde roerende zaken.
 3. Verkoper mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake van al datgene dat de koper uit welke hoofde dan ook aan verkoper verschuldigd is. Het overschot dient door verkoper onverwijld na voltooiing van de werkzaamheden aan de koper te worden terugbetaald.

 

 

ARTIKEL 7 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Wijziging van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen tussen partijen, is voor partijen alleen bindend indien die wijziging door partijen schriftelijk is overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

 

 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER

 1. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden is verkoper nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook door de koper/derden geleden schade tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper.
 2. De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover verkoper terzake van het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij, ter hoogte van het bedrag van de schade, gelden heeft ontvangen.
 3. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, geldt die minder vergaande beperking.
 4. In geen enkel geval is verkoper gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: • A. De overeengekomen prijs voor de werkzaamheden of de geleverde roerende zaken of indien dat meer is:
 • B. Het door de verzekeraar van verkoper aan verkoper ter zake van de schade uitbetaalde bedrag.
 1. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan, als direct of indirect gevolg van gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan verkoper houder (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van verkoper staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper.

 

 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER

 1. De koper is aansprakelijk voor alle schade die voor verkoper en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, begaan door de koper en/of haar hulppersonen en/of werknemers.
 2. Indien verkoper heeft gehandeld met een naamloze of een besloten vennootschap in oprichting, blijven de oprichters c.q. de vennoten c.q. degenen die namens de vennootschap in oprichting hebben gehandeld ook na de oprichting en zelfs na de bekrachtiging van deze rechtshandeling door de vennootschap, naast deze aansprakelijk, tenzij verkoper uitdrukkelijk instemt met schuld bevrijdende overgang van de verplichting op de vennootschap.

 

 

ARTIKEL 10 PRIJS

 1. Voor orders met een factuurbedrag van minder dan € 450 zal de verkoper in verband met de hogere kosten aan de koper een vergoeding berekenen van € 45. Voor orders met een factuurwaarde van minder dan €450 die als één order kunnen worden geboekt en verzameld tot één levering, zodat de totale factuurwaarde meer dan € 450 bedraagt, blijft deze bepaling buiten toepassing. Extra gemaakte kosten voor afwijkende zendingen of leveringen worden in meerdering gebracht. Prijzen van de door verkoper bevestigde orders zijn gebaseerd op de tijdens bevestiging bestaande prijzen, zoals bijvoorbeeld koersen, vrachten, lonen.
 2. Indien in de in het eerste lid van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van verkoper prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de koper en met inachtneming van artikel 7 geschieden. 3. Indien koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden roerende zaken in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, kosten voor opslag en dergelijke voor zijn rekening.

 

 

ARTIKEL 11 AFREKENING EN BETALING

 1. De koper is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de koper doorberekend. Betalingen gescheiden contant bij aflevering tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle facturen zijn door koper verschuldigd, en der halve vanaf die datum onmiddellijk opeisbaar, op het moment van de factuurdatum. Vanaf de datum van opeisbaarheid van de factuur, is de koper, in geval van niet-betaling, een rentevergoeding aan verkoper verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar. Dit laat onverlet het recht van verkoper op de wettelijke rente.
 3. Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag dan ook, door de koper binnen 30 dagen na factuurdatum aan verkoper te worden voldaan. Indien een factuur wordt verzonden is verkoper te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welk vervalt indien de koper de factuur binnen 30 dagen voldoet.
 4. Indien de uitvoering van de overeenkomst zich over meer dan één maand uitstrekt is verkoper bevoegd de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde roerende zaken maandelijks aan koper te factureren.
 5. Koper is niet bevoegd op de in de overeenkomst overeengekomen prijs enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen en koper is tenzij anders overeengekomen niet bevoegd de overeengekomen prijs te voldoen onder aftrek van enige korting. 6. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is koper in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
 6. Indien koper in gebreke is dient hij aan verkoper alle op de inning vallende kosten te vergoeden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €. 200,00, alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
 7. Daarenboven is de koper, indien hij in gebreke is, een rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
 8. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de koper bij de betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de koper aan verkoper in de navolgende volgorde:
 • A. De kosten van executie
 • B. De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • C. De rente
 • D. De schade
 • E. De hoofdsom
 1. Betaling geschiedt in Nederlandse Courant, na intreding van de Euro geschiedt betaling in Euro. Indien verkoper buitenlandse middelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Verkoper kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Verkoper kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
 2. Verkoper is nooit gehouden om cheques, girobetaalkaarten, creditcards en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere niet genoemde betaalmiddelen.

 

 

ARTIKEL 12 KLACHTEN EN RETOURZENDING

 1. Koper is verplicht de aan hem geleverde roerende zaken terstond na feitelijke aflevering door verkoper grondig te inspecteren en verkoper per aangetekende brief binnen 14 dagen na het tijdstip van feitelijke levering van eventuele fouten, gebreken of andere klachten met betrekking tot de geleverde roerende zaken in kennis te stellen.
 2. Indien de koper het in het vorige lid bedoelde nalaat, wordt deze geacht in te stemmen met de staat van de levering van de roerende zaken en vervalt ieder recht op reclame en/of schadevergoeding.
 3. Roerende zaken kunnen door de koper alleen retour worden gezonden indien de verkoper zich met retourzending schriftelijk akkoord heeft verklaard.

 

 

ARTIKEL 13 OVERMACHT

 1. Tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen kan aan verkoper niet worden toegerekend, indien verkoper geen schuld heeft aan de tekortkoming en deze noch krachtens de wet noch krachtens de verkeersopvatting voor zijn rekening komt. Verkoper is noch jegens de koper noch jegens derden aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die wordt geleden als gevolg van de niet toerekenbare tekortkoming van de verkoper of een door hem ingeschakelde derde.
 2. Als overmacht van verkoper, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming verkoper niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door verkoper zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
 3. Van een niet toerekenbare tekortkoming in de zin van lid 1 van dit artikel is sprake in de volgende, niet-limitatief, opgesomde gevallen: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, brand, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, stakingen, onlusten, in beslagneming, natuurrampen, computerstoringen, stroomstoringen.
 4. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan verkoper gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles dat voor voornoemden als overmacht of als opschortende dan wel ontbindende voorwaarden geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
 5. In geval van overmacht heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat koper uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 6. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

 

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op de door verkoper gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter is rechter in het arrondissement waarin verkoper is gevestigd, tenzij krachtens dwingende wetbepalingen een andere rechter bevoegd is, onverminderd de bevoegdheid van verkoper het geschil te beslechten door de rechter die bij gebreke van het beding bevoegd zou zijn.
 3. Door de koper geleden schade dient binnen 1 jaar na het ontstaan van de schade schriftelijk en bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan verkoper bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 4. De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een gelding vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldig beding na strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benaderd.
0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen leegTerug naar winkel
   Verzending bereken
   Coupon toevoegen

   Categorieën

   categorie
   Prijs
   Prijs - slider
   Prijs - inputs
   Hoogte (cm)
   Hoogte (cm) - slider
   10244
   Lengte (cm)
   Lengte (cm) - slider
   28300
   Breedte (cm)
   Breedte (cm) - slider
   3214